Bize Ulaşın
0 (426) 411 30 10

GENÇ BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

Genç Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Sıra No

Alınacak Kadro Unvanı

Sınıfı

KadroDerecesi

Adedi

Niteliği

Cinsiyeti

KPSS

Türü

KPSS

Puanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

İtfaiye Eri

 

G.İ.H.

 

9

 

2

Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak

 

Erkek

 

KPSSP93

 

En az 70

Puan

 

2

 

İtfaiye Eri

 

G.İ.H.

 

10

 

3

Lise, meslek lisesi ve dengi okul mezunu olmak

 

Erkek

 

KPSSP94

 

En az 70

Puan

 

 

3

 

Zabıta Memuru

 

 

G.İ.H.

 

 

9

 

 

2

Herhangi   bir ön lisans programından mezun olmak

 

 

Erkek/Kadın

 

 

KPSSP93

 

 

En az 70

Puan

 

4

 

Zabıta Memuru

 

 

G.İ.H.

 

 

10

 

 

3

 

Lise, meslek lisesi ve dengi okul mezunu olmak

 

 

Erkek/Kadın

 

 

KPSSP94

 

 

En az 70

Puan


BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Genç Belediyesinin boş itfaiye eri ve zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır
 

 1.BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

    1- Türk vatandaşı olmak.

    2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

    3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin

güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

   4- Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

   5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

   6- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

   7- Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

2.BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

   a. İlan edilen itfaiye eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2016 yılı  KPSSP93, KPSSP94 Kamu Personel Seçme Sınavlarına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, zabıta memuru kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2016 yılı KPSSP93 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSSP94  puanını almış olmak.

   b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

   c. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır. 

   d. İtfaiye eri kadrolarına atanacaklar için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.

   e. İtfaiye eri kadrolarına atanacaklar için itfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az b sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

3.BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;

1-     İş Talep Formu Kurumumuzdan temin edilecektir.

2-     Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,

3-     Diploma veya Mezuniyet belgesinin fotokopisi,

4-     Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin fotokopisi,

5-     KPSS Sonuç Belgesinin çıktısı,

6-     Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

7-     İtfaiye eri kadrosuna atanacaklar için en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

8-     Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

9-     2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

10-   Giriş  sınavına  katılmak  isteyenlerden  istenilen  belgelerin  aslı  ibraz  edilmek kaydıyla suretleri tasdik edilebilir.

 4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ :

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

   1-Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, 18/07/2018 den 25/07/2018 Çarşamba günü saat 17.00’ ye kadar (mesai günlerinde saat 09:00-17:00 arasında), müracaatlarını yapabilirler

   2-Başvuru belgelerini Genç Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir,

   3-Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.B AŞVURULARIN  DEĞERLENDİRİLMESİ -  BAŞVURUSU  KABUL EDİLENLERİN İLANI:

   1-T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır,

   2-Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır,

   3-Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 31/07/2018 tarihinde belediyemiz web sayfası ve ilan panosunda ilan edilecektir,

   4-Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu ‘’Sınav Giriş Belgesi’’ gönderilecektir,

   5-Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

 6.SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI :

Genç Belediyesi Meclis Salonunda; itfaiye eri için 13.08.2018 Pazartesi Günü saat 09:00 da, zabıta memuru için 14.08.2018 Salı günü saat:09:00 da başlamak üzere sözlü sınav yapılacaktır. Ayrıca itfaiye eri için 17/08/2018 Cuma Günü saat 09:00 da başlamak üzere uygulama sınavı yapılacaktır.

Sözlü sınavlar ve uygulamalı sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir. Belediye, başvuruları KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava çağrılacaktır.

Sınav Konuları:

1-     Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

2-     Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

3-     657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

4-     Mahalli  İdareler  ile  ilgili  Temel  Mevzuat  konuları  ile  Kadro  unvanına  ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

5-     İtfaiye eri sınavı; sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır.

6-     Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

 7.SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:

Zabıta memuru sınavında Değerlendirme;

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.

İtfaiye eri sınavında değerlendirme;

7-     Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

8-     Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

9-     Sınavda değerlendirme; sınavın sözlü bölümünün %40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.

10-  Adayların atamaya esas başarı puanı, belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve belediyenin internet adresinde ilan edilir.

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan Olunur.

Genç Belediye Başkanlığı

Not:Başvuru Formu ve Sınav Giriş Belgesini aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. 

http://genc.bel.tr/upload/20180710111648.doc